: :

Üzletszabályzat

A jótállás (garancia), szavatosság

A Central Computer Kft. (a továbbiakban Eladó) jótáll azért, hogy a megvásárolt termék(ek) anyag és gyártási hibáktól mentesek. (LCD kijelzők, vagy ilyen kijelzőt tartalmazó eszközök pixelhibája ISO 13406 ClassII meghatározás szerint számít gyári, garanciális hibának lsd.: Pixelhibák) Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése a jótállás ideje alatt minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.

A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrész ellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.

Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Eladó nem továbbá nem felelős az alábbiakért:

* A webáruházban feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegüek! A termékek pontos leírását minden esetben a gyártó oldalán ajánlott megtekinteni.
* Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
* A webáruházban megjelenített termék kifogyása.
* Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
* Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
* Bármely szoftver nem megfelelő működése.
* Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
* A Vevő felelős www.centralcomputer.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a www.centralcomputer.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a www.centralcomputer.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

A termék visszaszolgáltatása

a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, amennyiben a terméket posta vagy futárszolgálat útján vette át.
A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát szoftver termék esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.
A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.
Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pixelhiba

A pixelek működési sajátosságai miatt a cégünk a nemzetközi ISO 13406 ClassII szabványt alkalmazza, vagyis: A szabvány négy különböző hibát különböztet meg, melynek definíciói az alábbiak:

Első típusú: A maximum fényerő parancsra adott átlagos pixel válaszreakciónak nagyobb, mint 75%-ával való reagálása a minimum fényerő parancsra (mindig fényesen világít).
Második típusú: A minimum fényerő parancsra adott átlagos pixel válaszreakciónak kevesebb, mint 25%-ával való reagálása a maximum fényerő parancsra (mindig sötét marad).
Harmadik típusú: Egyéb nem első vagy második típusú hiba, például egy beragadt subpixel. Az aktív mátrix LCD kijelzőknél minden egyes pixel pozíción 3 folyadékkristály cella helyezkedik el. Ezeknek a vörös, zöld és kék subpixeleknek (al-pixel) az együttes működése teszi lehetővé a teljes színskála megjelenítését. Minden egyes cellát egy egyedi tranzisztor vezérel, mely közvetlenül a cella felett található. A tranzisztor meghibásodásakor az adott képpont mindig vörösen, zölden vagy kéken világít. (A tapasztalatok szerint ez a leggyakrabban előforduló hiba.)
Csoporthiba: Kettő vagy több hibás pixel egy 5x5 képpontos területen. ISO 13406-2 Class II szerint az elfogadott hibák száma típusonként 1 millió pixelre vonatkoztatva:
1. típus - 2 db
2. típus - 2 db
3. típus - 5 db

Például egy 1024x768 felbontású kijelzőn (786.432 pixel) a következő még elfogadhatónak tekinthető.
Első típusú (fényes) pixelek száma = 2 x 786.432 / 1.000.000 = 1,57
Második típusú (fekete) pixelek száma = 2 x 786.432 / 1.000.000 = 1,57
Harmadik típusú (vörös/zöld/kék) pixelek száma = 5 x 786.432 / 1.000.000 = 3,93

Tehát 2 mindig fényes pixelt már nem enged meg a szabvány 1024x768 felbontású kijelzőn. A maximum engedélyezett hibák száma 1024x768 felbontású kijelzőn (első + második + harmadik típusú): 5 képpont hiba, melyből maximum egy lehet fényes, egy sötét és három vörös, zöld vagy kék. Ezen kívül a csoporthiba szabály kimondja, hogy nem lehet több mint kettő hibás fényes vagy sötét pixel egy 5 képpont sugarú területen. Szintén hibásnak számít az a kijelző, ahol egy 5x5 képpontos területen 2 vagy több vörös, zöld vagy kék pixel fordul elő.

A termék a kosarába került